Toppers X
2019-20

Divyanshi Dubey

96.8%

Yuvraj Singh

94.60%

Tanya Singh

94.40%

Ankit Kumar

93.40%

Apoorva

90.80%

Devansh Shukla

90.40%

Palak Singh

87.40%

Abhishek Tiwari

86.60%

Swati Kushwaha

86.20%

Shikhar Tiwari

85%

2018-19