Toppers X
2018-19

Suryansh Singh

94.8%

Vishal Singh

94.2%

Andriya Pande

94.2%

Aashita Gond

92.6%

Prayush Giri

90.4%

Khushi Singh

89.6%

Ketan Chaurasia

89.2%

Naved Ul Haq

89.2%

Shiwankur Sahu

89.2%

Prayanshu Tiwari

87.8%

Ritu Tiwari

87.4%

Pawan Kumar Yadav

86.8%

Achintya Bhardwaj

85%

Richa Tripathi

84.2%

Rohit Singh

84.2%

ANURUDDH SINGH

83.20%

KAJAL

82.60%

FALAK SHAHEEN

80.80%

Sakshi Chaurasia

80.6%

Tanveer Khan

80.2%