Toppers X
2022-23

PIYUSH MAURYA

95.4%

VISHAL KUMAR YADAV

93.8%

AYUSH MAURYA

93%

ADITYA YADAV

92.8%

SAUMYA SINGH

92.8%

PRAGYA GUPTA

92.2%

KAJAL VERMA

91.4%

AMAN KUMAR

91.2%

SIFAT KAUR

90.4%

UNSA IMRAN

90%

2021-22
2020-21
2019-20
2018-19